The House Logo

Wedstrijdreglement eindejaarsactie 2022

Art. 1: Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd genaamd ‘eindejaarsactie’. De eindejaarsactie wordt georganiseerd door The House Gold & Silver met maatschappelijke zetel te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel. Het ondernemingsnummer van The House is BE 0477.922.166.
Het reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer. 

Art. 2: Duur

De wedstrijd start op 06/12/2022 en loopt af op 05/01/2023 om 10u.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen.  

Art. 3: Voorwaarden voor deelname

De wedstrijd is een spel zonder aankoopverplichting.
Iedere deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn.
Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd.

Art. 4: Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van iedere deelnemer gevraagd worden om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • Naam en voornaam
  • Woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer

 De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (rekening houdende met de bepaling in het kader van GDPR).
Enkel indien de deelnemer zijn/haar uitdrukkelijke toestemming verleent voor het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren i.v.m. promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc.
Deelnemers krijgen ten allen tijde toegang tot hun persoonsgegevens of kunnen verzoeken om deze te corrigeren of verwijderen door een e-mail te sturen naar info@the-house.be.
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting aan de deelname van de betrokkene. 

Art. 5: Wedstrijdverloop

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:
Na een gratis waardebepaling van het oud goud van de deelnemer kan hij/zij het ingevulde wedstrijdformulier indienen in de daartoe bestemde wedstrijdbox in de winkel van The House in Brussel (Keizerinlaan 68).
Iedere deelnemer dient de wedstrijd- en schiftingsvraag in te vullen om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd en zo kans te maken op de prijs. 

Art. 6: Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:
De deelnemer wiens antwoord op de wedstrijdvraag correct is én het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst aanleunt bij het totale aantal deelnemers wint.
De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd telefonisch op de hoogte gebracht. Indien de winnaar niet bereikt kan worden of indien de prijs niet wordt opgehaald volgens afspraak, behoudt de organisator zich het recht om een nieuwe winnaar te selecteren en contacteren. 

Art. 7: Prijs

De prijs die in het kader van deze wedstrijd gewonnen kan worden is 1 goudstaaf van 2.5 gram van Umicore (met certificaat).
De winnaar kan de prijs niet omruilen of inwisselen tegen geld of een andere prijs.

 

Art. 8: Fraude en misbruik

The House Gold & Silver houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.
Een of meerdere deelnemers die, op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.
De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij/zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet aansprakelijk gesteld voor worden.  

Art. 9: Contact

Elke deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator door een mail te sturen naar info@the-house.be.
De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

Art. 10: Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar verklaard worden, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Art. 11: Geschillen

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de interpretatie van dit reglement op minnelijke wijze proberen op te lossen.

Copyright © 2024 - The House NV | Niets op deze site is individueel beleggingsadvies
0