The House Logo

Algemene- en verkoopsvoorwaarden

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
  2. Om rechtsgeldig en ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde prestaties en betreffende de facturatie ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.
  3. Elke bestelling is bindend. De goudstukken worden immers bij bestelling voor u gereserveerd aan de vastgelegde prijs.
  4. Indien wij uw betaling niet spoedig ontvangen, zijn we omwille van koerschommeling genoodzaakt een prijscorrectie door te voeren, in uw nadeel. Bij een niet-tijdige betaling zijn hier nog administratiekosten en dossierkosten aan verbonden.
  5. Bij overmacht is annulatie van bestellingen uitsluitend bespreekbaar tijdens een telefonisch overleg. Prijsdaling of prijsstijging van de goudkoers, euro- of dollarkoers zijn geen geldige reden voor annulatie.
  6. Tenzij expliciet aangeduid tijdens de bestelling, zijn alle bestellingen te betalen via overschrijving. Cash-betaling tot maxium 3000 euro zijn enkel mogelijk in 1 van de vestigingen van onze vennootschap indien dit als betalingsmethode aangeduid werd tijdens de bestelling.
  7. Daarnaast in geval van niet-tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden een nalatigheidsinterest van 10% op jaarbasis, gerekend vanaf de factuurdatum. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag van 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 Euro. Alle kosten verbonden aan de invordering zijn ten laste van de klant.
  8. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechstwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
  9. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
  10. Ingeval van geschillen zijn slechts de rechtbanken van het ambtsgebied van de maatschappelijke zetel van The House NV bevoegd.

Herroepingsrecht

De klant heeft geen recht op terugaven/retour van zijn bestelling omwille van koersschommelingen. De producten die de klant koopt bij The House zijn onderhevig aan wijzigingen in de tarieven op de financiële markten waarop wij geen invloed hebben. Uiteraard zijn we onder bepaalde voorwaarden bereid om uw aankoop terug te kopen, weliswaar aan de op dat moment geldende goudprijzen, en afhankelijk van de staat waarin de producten zich bevinden.

Verklaring in het licht van de witwaswetgeving

Wij wijzen u op artikel 67 § 2 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten:
“Onafhankelijk van het totale bedrag kan er geen enkele betaling in contanten worden verricht of ontvangen voor meer dan 3 000 euro of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid, in het kader van een verrichting of een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.”
Ingeval u deze facturen in contanten voldoet, dan zijn wij verplicht deze betaling te weigeren indien zij niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.
In ieder geval verklaart u dat uw betaling in contanten, gedaan voor uzelf of voor een derde, onder geen enkel beding onder de voormelde bepaling valt.
U neemt kennis van het feit dat, in het kader van de naleving van de bepalingen van de voornoemde wet, de overeenkomstig artikel 5, § 1 onderworpen entiteiten (waaronder financiële en kredietinstellingen) de bevoegdheid hebben om ons vragen te stellen omtrent geldtransacties op onze bedrijfsrekeningen, zo ook omtrent de door ons op onze bedrijfsrekeningen gestorte contanten, en dat wij aldus verplicht zijn een spoedig en nauwkeurig antwoord te verschaffen omtrent alle geldontvangsten, omtrent de reden van de ontvangst en omtrent de identiteit van de persoon die de betaling heeft verricht.

Copyright © 2024 - The House NV | Niets op deze site is individueel beleggingsadvies
0